Sunday, January 6, 2013

முயற்சியை இடையில் கைவிடுபவர்கள் வெற்றி பெறுவதில்லை. வெற்றி பெறுபவர்கள் எந்த சுழலிலும் முயற்சியை விட்டு விடுவதில்லை.

No comments:

Post a Comment